Bjørvika

Årsrapport 2022

Bjørvikaforeningen

Bjørvika sommer 2022 Foto Ida Gravdal Haldorsen

Styreleders refleksjoner for 2022 

2022 – året da Bjørvika manifesterte seg som en betydelig del av Oslo. Vi er stolte av utviklingen her, som hvert enkelt medlem bidrar til, og samarbeidet mellom oss muliggjør.

Samarbeidet virksomhetene i nabolaget har, opplever vi som unikt. På tvers av kultur og næring, men god spredning i bransje og mandat binder Bjørvikaforeningen oss sammen og gir oss en mulighet til å tenke de lange linjene, med raushet, deling og innovasjon i sikte.

Bjørvikaforeningen ble etablert i 2018 og fem år har nå gått siden vi startet. Ved etableringen ønsket vi å lage en møteplass for området som tilrettelegger for synergier og et felles nettverk, dette har vi lykkes med.

I tillegg opplever vi at foreningen også har blitt en verdifull sparringspartner for medlemmene på en bredde av prosjekter og i strategiske prosesser. Foreningen er også navet hvor hver enkel virksomhet kan finne samarbeidspartnere og sparring på egne prosjekter. Tydeligst ser vi det på arbeidet arbeidsgruppene og den økte koordineringen rundt arrangementer, dialog med kommune og en god måte å ta imot eksterne aktører som er nysgjerrige på å ta i bruk nabolaget.


Vi har ansatt over 100 ungdommer i Bjørvika

Ungdomssatsingen har vokst betydelig i 2022, med flere nye prosjekter. MENTO, UNG-crew og ikke minst sparringen og erfaringsdelingen rundt kulturinstitusjonenes massive satsinger på sine UNG-programmer er med på å definere nabolaget og nye Oslo sentrum for en ny generasjon. Vi ser at arbeidet sprer seg til andre deler av Norge, og bidrar for at flere at innovasjonene også skal startes opp andre steder.


Bjørvika og Fjordbyen lykkes

I år kom også Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune ut med "Demografi Fjordbyen 2022" en grundig rapport som viser status på utbyggingsplanen Bjørvika er en del av. Tallene er klare og viser oss at sjøkanten er tilgjengelig for oss alle – og at vi tar den i bruk. Rekreasjon er viktigste grunn til å besøke nabolaget vårt, og bekrefter at ambisjonen for byutviklingen har lykkes - og at de nye delene av Oslo sentrum i øst skaper stolthet i byen. Det er gledelig at bruken øker mest i aldersgruppen 15 – 29 år, og spesielt for Bjørvika at det østkanten som tar området mest i bruk. Rapporten viser også et større mangfold blant beboere i Bjørvika enn andre steder i Fjordbyen.


Besøksrekorder

Besøkstallene i nabolaget viser at Bjørvika også tas aktivt i bruk. Kulturinstitusjonene spesielt har fantastisk besøk. Deichman Bjørvika hadde 2,3 millioner besøk i fjor, MUNCH hadde 851 000 billettsalg og Den Norske Opera & Ballett hadde 247 571 billettsalg i tillegg til over 50 000 besøkende på formidlingsarrangementer. At Bjørvikas kulturinstitusjoner har hatt opp mot 3,5 millioner besøkende/billetter imponerer! Om vi skulle sett på besøk inn dørene på MUNCH og DNO&B ville tallene vært svært høye.Når vi også vet at Oslo befolkning oppgir at rekreasjon fortsatt er hovedgrunnen til å besøke området taler for et attraktivitet vi er stolte av, og skal arbeide videre med. At vi også ser også flere brukere av nabolaget hele året, selv om sommermånedene absolutt er å regne som høysesong.


Årets pollinator jobber i Bjørvikaforeningen

Under årets største fagkonferanse for byutvikling - Oslo Urban Week var Bjørvikaforeningen sterkt tilstede. Konferansen ble avsluttet ved at arrangør Oslo Metropolitan Area avholder OMA Awards. Vår daglige leder Ida Gravdal Haldorsen ble nominert av en fagjury, og deretter stemt frem som vinner av den eneste personlige prisen på utdelingen: Årets pollinator. Prisen deles ut til "en person som har gått utover sin stillingsbeskrivelse - en matchmaker som bidrar og igangsetter gode prosesser for byutviklingen".

Vi ønsker å takke Ida for lederskapet hun har vist gjennom tre år og ønsker henne nå lykke til i barselpermisjon. Styret har ansatt Kaia Kjøs som vikar i Idas fravær, og er sikre på at Kaia vil bekle rollen på strålende vis. Kaia tar permisjon fra sin stilling på Deichman for å lede foreningen i 2023.

Veien videre

Året vi har foran oss vil by på mer av det viktige arbeidet vi gjør. Arbeidsgruppene er allerede godt i gang for året og prosjektene innenfor sosial bærekraft skal videreutvikles. Dialogen med kommune og arrangører vil fortsatt være svært viktig. Hovedsatsingen i 2023 og 2024 vil være arbeidet med en ny festival konferanse.

Styret ønsker å takke alle medlemmer som investerer tid og ressurser på arbeidet vi gjør sammen i Bjørvikaforeningen. Vi har oppnådd mye, og prosjektene for 2023 viser at vi har høyere ambisjoner enn noen gang.På vegne av styret i Bjørvikaforeningen, 

Kjell Kalland 

Kjell Kalland Hav Eiendom
Kjell Kalland - Hav Eiendom

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sosial bærekraft

Satsingen på sosial bærekraft og ungdom i Bjørvika ble ytterligere forsterket i 2022. Ambisjonen er å gjøre Bjørvika rausere og sørge for at flere unge tar i bruk kulturtilbud, fjorden og nabolagets byrom. Vi gjør flere nye satsinger hvor det å teste nye samarbeidsformer mellom offentlig og privat har stått sentralt. I 2022 har vi dermed utvidet samarbeidet med Bydel Gamle Oslos UngJobb satsing.

Arbeidsgruppa Ung i Bjørvika startet også opp i 2022 med mål om å øke frekvens, omfang og kvalitet på tilbudet rettet mot unge i Bjørvika. Gruppa består av Den Norske Opera & Ballett, Deichman Bjørvika og MUNCH. Representantene er: 

 • Frida Stenhoff Hov / formidlingssjef på Den Norske Opera & Ballett 
 • Eva Gran / ansvarlig omvisinger på Den Norske Opera & Ballett
 • Birgitte Aga / Head of Research & Innovation på MUNCH
 • Awo Mahamoud Abdulqadir / programansvarlig barn og unge på MUNCH 
 • Mariann Youmans / prosjektleder ungdom Deichman Bjørvika 

Sammen har gruppa testet, videreutviklet prosjekter og piloter. Gruppa har også delt erfaringer fra interne satsinger rettet mot ungdom og hvilke suksesskriterier som ligger til grunn for å lykkes mot målgruppen. Den største felles satsingen er UngCrew, som vi har gjort i samarbeid med UngJobb.

SKAPE FLERE UNGDOMSJOBBER

Bjørvika - som en del av Bydel Gamle Oslo ønsker å bidra til å nå de lokale politiske målene. I 2022 ble målet flyttet fra 250 til 600 ungdomsjobber i bydelen. Ambisiøst og riktig. Med Bjørvika som nytt tilskudd i BGO finnes det færre jobber her enn i andre deler av bydelen. Det er noe Bjørvikaforeningen ønsket å endre. Vi ønsket at minimum 10% av jobbene i 2022 er i Bjørvika - altså 60 arbeidsplasser. I sum med 2021 vil det bety at foreningen har bidratt til at 100 ungdommer har fått jobb i Bjørvika.

Dette målet har medlemmene jobbet sammen med UngJobb og det er med stor stolthet vi kan si at vi nådde dette målet i 2022. Dette har skjedd gjennom at enkeltmedlemmer, foreningen selv og handelsstanden har ansatt unge.

UngCrew-pilot 2022

Hvordan kan vi skape en ny type arbeidsplasser i Bjørvika? 

For de unge er ofte de tidlige arbeidserfaringene og deltidsjobbene innenfor handel, service, helse eller bygg. Det å få arbeidserfaring fra andre type sektorer i forkant av studievalg kan være med på å utvide horisonten til unge på hvilke type arbeidsplasser som finnes. Den første eller andre arbeidsplassen kan også være verdifull for arbeidstrening, kompetansebygging og nettverk.

Om vi ser det fra næringslivets side: Tilbakemeldingen fra medlemsmassen - spesielt mellomstore selskaper med høyt utdanningsnivå er behovet ikke stort nok til å ansette flere deltidsstillinger. I tillegg er kapasiteten til HR i utgangspunktet ikke rigget til å lyse ut, selektere, ansette og følge opp et større antall unge. Men mange av disse selskapene har behov for støtte og økte ressurser. Et felt avdekket her var ved arrangementer - fra frokostmøter, samlinger, konferanser eller liknende.

Fra kulturinstitusjonenes ståsted ønsker de at unge utvikler og arbeider med ungdomsarrangementene de har. De har også behov for ungdomsråd eller designaktivister eller ambassadører som utvikler programmene. Disse jobbene er deltidsstillinger på husene. I tillegg til dette har de behov for flere unge på jobb på enkeltarrangementer. Kulturinstitusjonene er også villige til å bruke tid og ressurser på å lære opp unge til å passe i ulike roller ved et arrangement. 

Derfor - sammen med bydelen har vi jobbet for å utvikle nye konsepter som 1) forsøker å jobbe rundt barrierene næringslivet har for å kunne bidra til økt sysselsetting, 2) utvider hvilke type jobber unge kan søke på i BGO, og 3) utnytter kompetansen fra BGO i kulturinstitusjonene.

Resultatet ble UngCrew sammen med UngJobb. Rekruttering og og ansettelse er hos BGO med strategisk og operativ støtte fra Bjørvikaforeningen. Opplæring og arbeidstrening skjer hos kulturinstitusjonene. Alle virksomheter i bydelen kan søke til BGO om å hyre inn crewet til enkelt-eventer og arrangementer. Om det er privat virksomhet vil arbeidsleder og lønnskostnader dekkes av bestiller.

Piloten satte igang rett over sommeren og 19 ungdom ble ansatte. Opplæringen fra DNO&B, MUNCH og Deichman satte crewet istand til å jobbe på et stort antall type arrangementer med alt fra planlegging, rigging, vertskap, informasjonsdeling og dokumentering. Bjørvikaforeningen booket de også selv på arrangemneter som åpningen av julen i Bjørvika i november. 

Piloten varte frem til jul og ble evaluert i januar 2023. Konklusjonen er at dette var ekstremt vellykket og på alle måte har blitt en nye måte å tenke innovasjon på innenfor sysselsetting for unge.  

Tilbakemeldingen fra bestillerne av crewet har vært veldig positivt. Allerede i september på Kulturnatt jobbet unge på Deichman Bjørvika.

“Det var en kjempesuksess! Det kom overraskende mange mennesker denne dagen, over 4000 stykker mellom kl 17 og 22, der rundt 90% var mellom 13 og 23. Vi er overrasket over responsen og ennå utrolig imponerte over at det ikke var noen skader, minimalt med konflikter og en utrolig vibe i hele huset denne kvelden. Mye takket være CREW, altså.”

- Mariann Youmans

Piloten videreføres for 2023 og vi rekrutterer nå 25 unge samtidig som vi øker kvaliteten på opplæring, prosess og jobber for å finne nye bestillere. 

Bilder Kulturnatt Deichman Bjørvika / Fotografer Samir Madad, Chai Saedi, Rahel Beraki og Mariann Youmans 1
Kulturnatt Deichman Bjørvika / Fotografer Samir Madad, Chai Saedi, Rahel Beraki og Mariann Youmans 1


Eksempler på andre typer jobber

Sommerpatruljen i Bjørvika jobbet med feltarbeid sommeren 2022 - informasjonsdeling og vertskap, kartlegging av besøk, avfallsnivå og bidro til økt trivsel i nabolaget. Datainnsamlingen har gitt foreningen god innsikt i videre behov og reelle nivåer. 

En av mentorene i Bjørvika bestilte også en rapport levert av unge som bla ansatte for å kartlegge hvordam man kan involvere unge i det langsiktige arbeidet med byutvikling i Oslo. Bilder Kulturnatt Deichman Fotografer Samir Madad Chai Saedi Rahel Beraki og Mariann Youmans 3
Bilder Kulturnatt Deichman Fotografer Samir Madad Chai Saedi Rahel Beraki og Mariann Youmans 12


MENTO - ØKE NETTVERK, KUNNSKAP OG MESTRINGSFØLELSE I BGO

Piloten MENTO ble utviklet sammen med UngJobb og Tøyen Unlimited.

Bakgrunnen for MENTO 

Målingene presentert fra UNGDATA (2018) fra OsloMet viser at fremtidstroen er noe lavere i Gamle Oslo enn i Oslo generelt. Vår oppfatning i møte med enkeltmenneskene lokalt opplevde vi imidlertid at de er ivrige og motiverte, og ønsker seg nye erfaringer. Vi ønsket å ta tak i dette og skapte et forprosjekt som ansatte unge som utviklet tjenester og prosjekter som treffer deres behov og ønsker. 

Dette kartleggingsarbeidet har ledet til MENTO – et toveis mentorprogram. MENTO tar sikte på å skape nettverk og erfaringsutveksling mellom unge og voksne. Målet er at samarbeid mellom det offentlige, private og innbyggere blir et positiv tilskudd i bydelen. En bonus er at det også kan skape flere jobber for unge på sikt.

Første kull 2021/2022


Prosjektet opplevde en enorm interesse spesielt fra Bjørvikaforeningens medlemsmasse, og etter over 100 søknader fra mentorer har programmet knyttet til seg 64 motiverte og nysgjerrige deltakere. De erfarne mentorene vil bli viktige sparringspartnere for unge som skal finne sin vei i utdanning, karriere og framtid. De unge mentorene har perspektiver og betraktninger som de voksne mentorene kan lære av.

Programmet varte fra september 2021 til juni 2022. 

I tillegg til en-til-en samtalene mellom ung og erfaren mentor øsnket de unge å lære med om spesifikke tema. Her bidro fageksperter for å gi de unge innsikt og sparre. Workshoppene vi hadde var: 

 1. Arbeidsrett med Føyen Advokatkontor
 2. Privatøkonomi med DNB
 3. Entreprenørskap med StartUpLab
 4. Utdanning og studiemuligheter med Utdanningsetaten
 5. Mangfold som styrke i arbeidslivet med Deloitte
 6. Egne styrker med Aon Reza

Evalueringen av programmet i etterkant viste at både unge og erfarne mentorer var svært fornøyde. Tallene fra piloten er klare:

 • 90 % av respondentene vil anbefale MENTO til andre.
 • 91% av respondentene vil fortsette dialogen med sin mentor etter endt program.
 • 85% av de unge mentorene fikk mer informasjon, kunnskap og forståelse for de ulike utdanningsvalgene som finnes og yrkene de kan føre til.

"Det har hjulpet meg med å forstå meningen med livet, arbeidslivet og hva vi mennesker tenker." - ung mentor 

"Mento har vært et lærerikt program for meg der jeg lærte mye innen finans, sparing, utdanning osv. Det er et sted hvor man møter mange andre fra forskjellige bakgrunn som også ønsker å lære noe nytt." - ung mentor 

"Jeg har lært mye nytt om både meg selv og min mentor. Det har utfordret ubevisste holdninger, og jeg har fått innblikk i noen som har vokst opp helt annerledes enn meg. - Jeg tror disse erfaringene har gitt meg mer forståelse, medfølelse og nysgjerrighet på andre." - erfaren mentor


Vi er stolte av alle unge og erfarne mentorer som har brukt ett år sammen på å bygge kunnskap innsikt og støtte hverandre. En spesiell takk til virksomhetene som raust bidro med workshopper med tung faglig ekspertise og entusiasme. 

Her fra siste samling hos Deloitte. 


Andre kull 2022/2023 

Vi ønsket å videreføre MENTO etter de gode erfaringene vi gjorde. Denne gangen i tospann med BGO - og noen strategiske justeringer basert på responsen fra deltakerne i piloten. Vi rekrutterte og valgte ut mentorer også i år fra en meget bred og god søkerbunke og landet på 38 topp motiverte og nysgjerrige deltakere. 

MENTO kick off sammen med UngJobb i BGO

Kick-off, oppstart på en-til-en møter for alle mentor-makkere og første workshop hos Føyen advokatkontor fant sted før jul. Fellessamling for alle deltakere hos Deloitte var også meget verdifull rett på nyåret. Vi gjentar suksessen med spisset utdanningsworkshop, privatøkonomi hos DNB og Programmet avsluttes i mai 2023 med en samling hos Visindi. 


Vi gleder oss til veien videre med samarbeidspartnere, bidragsytere og mentorer i 2023. Andre strategiske bidrag fra foreningen 

Doughnut Economies in Grønlikaia - DEiG

DEiG - rapport fra Hav Eiendom


Grønlikaia er den siste store utbyggingen i Bjørvika nå som Bispevika snart har møtt Sørenga. Med en kombinasjon av bolig og næring i størrelsesorden på 208 000 kvm vil dette bli en essensiell del av Bjørvika. 

Når Hav Eiendom nå arbeider i tidlig fase med Grønlikaia har de bærekraft høyt på agendaen. I jakten på de beste løsningene for sosial og økologisk bærekraft, har Hav Eiendom utarbeidet en helt ny metodikk for å sikre god balanse mellom menneskers behov og jordens tålegrense i byutviklingsprosjekter. Metoden er basert på innsikten til Oxford-økonomen Kate Raworth - smultringteorien. 

Bjørvikaforeningen har bidratt i en tverrfaglig arbeidsgruppe i 2021 og 2022. Foreningens hovedfokus har ligget på sosial bærekraft, både globalt og lokalt. Innenfor dette var temaer som koblingen mellom fjorden og østkanten, sysselsetting for unge, koblingen mellom natur, kultur og mennesker. 

Les mer om arbeidet på Hav Eiendoms sider her. Les hovedrapporten her og for de som vi dykke ned i detaljer finnes vedleggene her.

PRIDE 

I 2022 gjentok vi flaggingen av PRIDE i Dronning Eufemias gate i hele juni og juli. 

Pride-flagg i Dronning Eufemias gate
Pride-flagg i Dronning Eufemias gate heng opp av Bjørvikaforeningens meldemmer
Pride-flagg i Dronning Eufemias gate heng opp av Bjørvikaforeningens meldemmerSamarbeid Karmaklubb*

Karmaklubb* på MUNCH 2022 Foto- Mila Elisabeth Larvoll for Karmaklunn* / MUNCH


I 2022 gjennomførte Karmaklubb* åpningen av PRIDE på MUNCH i juni. Som en forlengelse av det ønsker foreningen å støtte opp under en videreutvikling med arbeidstittel «Bjørvika-prosjektet»: Circus Revival – en skeiv tverrkunstnerisk festival ved sjøen, 2023, presentert av Karmaklubb*

Piloten er en kunstfestival der kunst og kultur skal fungere som endringsagenter i ulike offentlige rom. Karmaklubb* ønsker å samle en rekke aktører innen performative praksiser som drag og burlesque, filmvisninger, diskursivt innhold, sceneproduksjoner og klubb med tett kontaktflate med skeive miljøer og andre minoritetsgrupper.

I sin helhet håper vi at dette kan ta form som en festival og skeiv feiring uten like i offentlige rom i området Bjørvika. Videre er målet å aktivisere utendørsområdet – et areal som per tid er under utvikling, et «ikke-sted» – på måter som ennå ikke har vært gjort. Målet er å bidra til at dette kan fungere som en plass å møtes gjennom en programmering av høy faglig kunstnerisk kvalitet, i temporære «sirkustelt» (tentativt tre dager i juni eller august 2023, se spesifikasjoner for tilgjengelighet i søknaden).

Prosjektet skal altså ikke ta form kun som en festival; snarere en pilot for hva som kan finne sted i et byområde som tilhører offentligheten, men har klare utfordringer når det gjelder fremmedgjøring og med tanke på å nå flere brukergrupper.

Det er tenkt at de involverte kunstneriske aktørene har en sterk lokal forankring, men at programmet også inkluderer inviterte nasjonale og internasjonale partnere. Arrangementet skal fortrinnsvis være gratis, men med påmelding av sikkerhetsmessige hensyn. Det er åpent for alle (se detaljer om eget opplegg rettet mot ungdom), men hovedandel besøkende antas å være 18–25 år. Prosjektet er også et innspill til bilfritt byliv.

Bjørvikaforeningen ønsker å sponse arrangementet med 50 000,- dersom vi får det gjennomført i 2023. Medlem Hav Eiendom bidrar med å låne ut tomta A34 vederlagsfritt. 


Foreningen Losæter


Etter flere år med fantastisk drift har 2022 blir et godt strategisk år for Losæter. Bymiljøetaten har bybonden og sesongarbeidere som, sammen med en stor gjeng frivillige forvalter området. Foreningen Losæter er ansvarlig for strategien og retningen Losæter tar - vår daglig leder Ida Gravdal Haldorsen bidrar ved å sitte i styret i foreningen.


----------------------------------------------------------------------


Deling 

Arbeidsgrupper 

1 Bærekraft i Bjørvika

Arbeidsgruppen for bærekraftsansvarlige har vært svært aktiv i 2022 under ledelse av Tone Indrebø Næs - Director Sustainability and Corporate Responsibility i Deloitte. Formålet med nettverket er å dele kunnskap og erfaringer på tvers av virksomheter og bransjer, inspirere hverandre og lære mer om den bærekraftige byutviklingen som skjer i Bjørvika. Nettverket har møttes syv ganger i 2022 og diskutert en rekke temaer, herunder sosial bærekraft, ansvarlige leverandørkjeder, hvordan å måle utslipp av arrangement, bærekraftige investeringer og rollen som bærekraftsansvarlig. Vi besøker ulike virksomheter hver gang slik at vi blir enda bedre kjent med de andre medlemsbedriftene i foreningen.

Leder av arbeidsgruppa Tone Næs / Deloitte
Leder av arbeidsgruppa Tone Indrebø Næs / Deloitte

Meldemmer:
— Deloitte: Director Sustainability and Corporate Responsibility
— Carucel Eiendom/ Oslobukta: eiendomssjefsjef
— Den Norske Opera & Ballett: teknisk leder
— MUNCH: eiendomssjef og adminsitrasjonsdirektør 
— Oslo S Utvikling: Financial Manager
— Hav Eiendom: bærekraftssjef
— Stor-Oslo Eiendom: bærekraftsjef 
— Thon Hotel Opera: bærekraftsrådgiver
— Røisland & co: markedssjef
— KLP: seniorrådgiver samfunnsansvar 
— Braathen Eiendom: Prosjekt- og bærekraftsjef
— Watrium/Malling & co: Bærekraftsansvarlig
— Bjørvika Infrastruktur: bærekraftssjef

Bærekraft i Bjørvika første møte 2023
Bærekraft i Bjørvika første møte2 Store arrangement

Hensikten med arbeidsgruppen er å koordinere og informere om de store arrangementene i Bjørvika per år. Arbeidsgruppa ledes av Ida Sofie Grimstad som er markedsansvarlig i Carucel Eiendom (Oslobukta). Gruppen møtes fire ganger i året. Gruppa har også undergrupper som planlegger og koordinerer jul, art night, St. Hans mm. 

Leder av arbeidsgruppa store arrangementer Ida Sofie Grimstad / Carucel Eiendom
Leder av arbeidsgruppa store arrangementer Ida Sofie Grimstad / Carucel Eiendom


Meldemmer:  
— Carucel Eiendom/ Oslobukta: markedssjef
— Den Norske Opera & Ballett: kommersiell leder 
— MUNCH: markedssjef og ansvarlig MUNCH LIVE
— Deichman Bjørvika: seksjonsleder formidling og plansjef
— Oslo S Utvikling: markedssjef 
— Hav Eiendom: kommunikasjonssjef 
— Deloitte: Manager Brand, Communications and Marketing
— Thon Hotel Opera: hotelldirektør 
— Clarion Hotel Oslo: hotelldirektør 
— Røisland & co: markedssjef
— Braathen Eiendom: head of booking 
— Watrium/Malling & co: eiendomssjef 


3 UNG i Bjørvika

Ung i Bjørvika har som ambisjon om å øke og koordinere ungdomsatsingene i Bjørvika og kartlegge potensielle synergier på tvers. I arbeidet ligger det også mye felles læring fra hverandre. I tillegg utvikler vi sammen piloter som UngCrew. 

Meldemmer:
— Den Norske Opera & Ballett: leder for formidling og ansvarlig omvisinger
— MUNCH: Head of Research & Innovation og Program Producer for kids and youth
— Deichman Bjørvika: Prosjektleder - Ung på Deichman
— Bydel Gamle Oslo: Prosjektleder UngJobb 


4 Marked og kommunikasjon 

Arbeidsgruppa har som mål å koordinere kommunikasjonen og hente inn informasjon og meningsutveklsing. Gruppa ledes av Caroline Klein markedssjef i Oslo S Utvikling, som siste del av 2022 er i barselpermisjon. I hennes sted ledes denne nå av Tone Brunner - markedssjef på MUNCH. Gruppen har også besluttet å fristille bruken av de sosiale mediene til Bjørvika til medlemmer, utvikle felles artikler om aktiviteter i området og gjennomføre after work og art night i Bjørvika.

Leder av arbeidsgruppa marked og kommunikasjon - Caroline Klein Nilsen / OSU
Leder av arbeidsgruppa marked og kommunikasjon - Caroline Klein Nilsen / OSU
Tone Brunner leder marked og kommunikasjon / markedssjef MUNCH
Tone Brunner leder marked og kommunikasjon / markedssjef MUNCH

Meldemmer:
— Carucel Eiendom/ Oslobukta: markedssjef
— Den Norske Opera & Ballett: markedssjef
— MUNCH: markedssjef 
— Deichman Bjørvika: kommunikasjonssjef
— Oslo S Utvikling: markedssjef
— Hav Eiendom: kommunikasjonssjef
— Deloitte: Manager Brand, Communications and Marketing
— Thon Hotel Opera: hotelldirektør
— Clarion Hotel Oslo: hotelldirektør
— Røisland & co: markedssjef
— Braathen Eiendom: konseptsjef
— KLP: markedsdirektør


5 Etablere gårdeiere/drift

Nytt tilskudd til arbeidsgruppene er den som samler gårdeiere i Bjørvika etter initiativ fra Braathen Eiendom. Gruppa ledes av Jørgen Fremstad prosjektsjef i samme selskap. De leter etter muligheter innen drift, forvaltning og innkjøp til utomhus- og fellesarealer i nabolaget. I forlengelse av dette ser vi at et slikt fora kan samle og tilgjengeliggjøre praktiske innspill overfor offentlig myndighet. 

Jørgen Fremstad - leder av arbeidsgruppen for gårdeiere i Bjørvika
Jørgen Fremstad - leder av arbeidsgruppen for gårdeiere i Bjørvika.


Inviterte meldemmer:
— Braathen Eiendom: Prosjektsjef og driftssjef
— Carucel Eiendom/ Oslobukta: eiendomssjefsjef
— Den Norske Opera & Ballett: Head of Operations and Security
— MUNCH: eiendomssjef 
— Oslo S Utvikling: driftskoordinator 
— Hav Eiendom: utviklingsdirektær 
— Olav Thon Gruppen: Direktør for eiendomsutvikling Næringseiendom
— KLP Eiendom: Eiendomssjef
— Malling & co: teknisk direktør, Operations manager, Driftssjef
— Bjørvika Infrastruktur: administrerende direktør

Arbeidsgruppa for gårdeiere i Bjørvika
Arbeidsgruppa for gårdeiere i BjørvikaEt strålende sett med arbeidsgrupper som gir hverandre læring, nye muligheter og et rausere og mer fremtidsrettet Bjørvika. 

--------------------------------------------------------------------------------------------


Aktiviteter 


Informasjonsmøte

Informasjonsmøte Bjørvikaforeningen 2022
Informasjonsmøte Bjørvikaforeningen 2022

Årlig gjennomfører Bjørvikaforeningen med medlemmer et åpent informasjonsmøte om utviklingen i Bjørvika. Som regel rett før sommeren. I år arrangmerte vi to, ett på dagtid, og ett på kveldstid. Godt oppmøte, godt spørsmål fra et knippe av aktører og enkeltindivider.

PROGRAM:
- Utviklingen av Bispevika syd / Lars Holm fra OSU (Oslo S Utvikling)
- Offentlige rom mellom Bispevika og Sørenga (Kongsbakkallmenningen og Loallmenningen) / Trond Knapstad fra Bjørvika Infrastruktur
- Status Middelalderparken / Stine Torbergsen fra Kulturetaten Oslo Kommune
- Hvem bor i Fjordbyen og Bjørvika? / PBEs Fjordbyenhet
- Planer og ambisjoner for Grønlikaia / Liz-Heidi Leonhardsen fra Hav Eiendom


St. Hans-feiring 

St. Hans ble i år feiret av flere av aktørene i Bjørvika. Oslo Badstuforening med partnere sto for hovedarrangementet på Sukkerbiten som samlet tusenvis av mennesker til nabolaget for å se bålet tennes. Oslobukta gjennomføre et populært langbord hvor besøkende kunne blomsterkrans på Stasjonsallmenningen. Den Norske Opera & Ballett planla en utekonsert med orkestret som måtte flyttes inn i foajeen grunnet tekniske behov. 

Bjørvika var fullt av mennesker denne dagen - tusenvis bare på Sukkerbiten og alle brygger i nabolaget hadde fullt av mennesker. En viktig dag for Bjørvika. 

St. Hans på Sukkerbiten - Oslo Badstuforening 2022 Foto Becky Zeller
St. Hans på Sukkerbiten - Oslo Badstuforening 2022 Foto Becky Zeller
St. Hans på Sukkerbiten - Oslo Badstuforening 2022 Foto Becky Zeller .jpg
St. Hans på Sukkerbiten - Oslo Badstuforening 2022 Foto Becky Zeller


Jula

Foto for Oslobukta og Bjørvikaforeningen av akam1ke mindre
Ida Gravdal Haldorsen og Ida Sofie Grimstad. Foto for Oslobukta og Bjørvikaforeningen av akam1ke.


Juleåpningen i Bjørvika fant sted helgen før advent - 26. november 2022. Carucel Eiendom / Oslobukta sto for hovedsatsingen utendørs, mens MUNCH bød på åpent hus hos seg, og Den Norske Opera & Ballett også hadde aktiviteter inne i eget bygg.  Foreningen koordinerte og støttet arbeidet. 

Ny MUNCH-direktør Tone Hansen tente julegrana, nissen rappellerte dette året ned MUNCH-bygget, Oslobukta hadde fullt program på scenen på Stasjonsallmenningen med sirkus, teater og korkonsert med Oslo Hit Ensemble. 

Arrangementet ble meget suksessfullt! Masse folk, gode program, nydelig juletre og aktiviteter flere steder i Bjørvika.
De samme aktørene ønsker å utvide ambisjonene for nesteår, og dato er allerede satt - som i år 25. november. 

Vi oppfordrer flere medlemmer til å bli med på arrangementet i 2023. 

Nabobilde fra balkong Juleåpning Bjørvika 2022
Nabobilde fra balkong Juleåpning Bjørvika 2022
Rappellerende nisse MUNCH Foto: akam1ke for Oslobukta
Rappellerende nisse MUNCH Foto: akam1ke for Oslobukta
Nissen rappelerer ned MUNCH og deler ut julegaver i Bjørvika 2022
Nissen rappelerer ned MUNCH og deler ut julegaver i Bjørvika 2022 Foto: akam1ke for Oslobukta


Topplederforum

Hvilket ytringsansvar har toppledere i dag? Og hvilket rom er det egentlig for å ytre seg som toppleder? Dette var tematikken vi løftet på Bjørvika Topplederforum 12. januar 2023 med 70 påmeldte toppledere og styreledere samlet seg. 

Forumet eies av styret i Bjørvikaforeningen og vertskapet denne gangen var Merete Lie og Knut Skansen på Deichman bibliotek/Oslo Public Library. Ordstyrer Knut Olav Åmås som bidro med gode refleksjoner og problemstillinger, i dialog med panelet Tone Hansen og Daniel Kjørberg Siraj. Sammen delte de raust av egne erfaringer og vurderinger. 

Bjørvika Topplederforum 2023
Styreleder i Bjørvikaforeningen Kjell Kalland på Bjørvika Topplederforum 2023. Foto Helge Brekke
Mingling på Bjørvika Topplederforum 2023. Foto Helge Brekke
Mingling på Bjørvika Topplederforum 2023. Foto Helge Brekke
Faglig diskusjon under Bjørvika Topplederforum 2023. Foto Helge Brekke
Bjørvika Topplederforum 2023. Foto Helge Brekke
Bjørvika Topplederforum 2023. Foto Helge Brekke
Ingrid Lorentzen og Merete Lie på Bjørvika Topplederforum 2023. Foto Helge Brekke
Første rad på Bjørvika Topplederforum 2023. Foto Helge Brekke
Bjørvika Topplederforum 2023. Foto Helge Brekke
Ordstyrer Knut Olav Åmås på Bjørvika Topplederforum 2023. Foto Helge Brekke
Ordstyrer Knut Olav Åmås og panelet Tone Hansen og Daniel Kjørberg Siraj på Bjørvika Topplederforum 2023. Foto Helge Brekke
Bjørvika Topplederforum 2023. Foto Helge Brekke
Bjørvika Topplederforum 2023. Foto Helge Brekke
Diskusjon i salen på Bjørvika Topplederforum 2023. Foto Helge Brekke
Bjørvika Topplederforum 2023. Foto Helge Brekke
Bjørvika Topplederforum 2023. Foto Helge Brekke
Diskusjon i salten under Bjørvika Topplederforum 2023. Foto Helge Brekke
Nydelig unsterisk innslag fra fiolinist Harpreet Bansal under Bjørvika Topplederforum 2023. Foto Helge Brekke


Ny festival / konferanse

----------------------------------------------------------------------------------------------


Kommunikasjon og foredrag 


Oslo Urban Week

Oslo Urban Week gikk av stabelen i september og er konferansen for byutvikling i Norge. En rekke fagsamlinger og debatter ble avhold og foreningen bidra på flere. Et eksempel var "LEVENDE BYGULV – FINNES DET EN SUKSESSOPPSKRIFT?" i regi av byMAD. Les mer her


Årets pollinator - daglig leder Ida Gravdal Haldorsen

Ida Gravdal Haldorsen - mottok gjev pris som Årets Pollinator 2022 Oslo Urban Week Foto: Torleif Kvinnesland
Ida Gravdal Haldorsen - mottok gjev pris som Årets Pollinator 2022 Oslo Urban Week Foto: Torleif Kvinnesland

Festivalen ble avsluttet med prisutdelingen for å kåre Oslos beste byutviklere.

"Årets vinnere av OMA Awards har alle vært til stor inspirasjon og gjør Oslo til en enda bedre by og representerer akkurat hva OMA ønsker med prisen. Vi gratulerer Ida Gravdal Haldorsen, årets pollinator, Tullinkvartalet ,årets bylivsprosjekt og Trekanten for årets transformasjonsprosjekt."

- Oslo Metropolitan Area, 19. september 2022

Om Ida

Ida brenner for mangfold, inkludering og samarbeid og hun har et sterkt engasjement for byutvikling, Oslo og folka som bor i byen.

Som leder av Bjørvikaforeningen har hun satt seg fore å gjøre Bjørvika til en unik og raus møteplass. Der byen før delte seg i to, samler Ida strategisk kreftene i og rundt Bjørvika til et krafttak både toppledere fra kultur og næring og ungdom står i kø for å delta på. Sammen skaper foreningen, under Idas ledelse nye nettverk for felles inspirasjon, dialog og veiledning. Unge får sparring og innsikt i hva fremtidens arbeid for dem er, lederne får impulser og læring fra de unge som skal forme fremtiden.

Juryens begrunnelse

Ida har markert seg som en brobygger mellom ulike fagkompetanser og aktører i Bjørvika med innovative prosjekter innen placemaking og samskaping. Et av initiativene som har vært svært vellykket er mentorprogrammet som hun har satt i gang mellom næringsliv og unge i bydelen.I Bjørvika møter næringsliv, kultur og eksisterende beboere seg i et helt nytt område som skal ta sin form, med et mål om en bred appell til ulike målgrupper. Hun har en energi og et engasjement som gjør henne godt rustet til oppgaven.Juryen som nominerte Ida var:

- Mansoor Hussain, Bystyrerepresentant og Byutviklingsutvalget, Oslo Arbeiderparti
- Johanne Borthne, Partner og Arkitekt i Powerhouse Company
- Maria Kielland Krag, antikvar hos Byantikvaren
- Maren Bjerkeng, Direktør for Utvikling, Aspelin Ramm

Oslo Urban Week - Oslo Social Club

Vår daglige leder var konferansier på 10 årsjubileet på samlingen av alle byutviklere i Oslo og omegn. Feiringen tok sted på nyåpnede Sommerro med flotte omgivelser. 

Oslo Urban Week 2022 - Ida Gravdal Haldorsen konferansier på Oslo Social Club - Foto Torleif Kvinnesland
Oslo Urban Week 2022 - Ida Gravdal Haldorsen konferansier på Oslo Social Club - Foto Torleif KvinneslandIntervjuer

Ung Portrett med daglig leder i Estate Media

Utklipp Estate media - ung portrett Ida Gravdal Haldorsen
Utklipp Estate media - ung portrett Ida Gravdal Haldorsen


Ida gjestet også podcasten Bak fasaden med DJ og Rønne. 


Lederliv - en podcast av Apeland

Ida Gravdal Haldorsen og Ole Christian Apeland - Lederliv
Ida Gravdal Haldorsen og Ole Christian Apeland - Lederliv

Vert er Ole Christian Apeland som snakker med ledere om ledelse. Podcasten kan du høre her. 


Foredrag

 • Presentasjon av foreningens arbeid i Levende Oslo-nettverket ledet av byråd Hanna E. Marcussen
 • Seminar om byutvikling langs nedre del av Akerselva - Offentlig og privat planlegging i Oslo S/Vaterland-området - 04.05.2022 i regi av byutviklingskomiteen


Live på TV2 Nyhetene

LIVE på TV2 nyhetene juleåpning i Bjørvika 2022 - Ida Sofie Grimstad, Tone Hansen og Ida Gravdal Haldorsen
LIVE på TV2 nyhetene juleåpning i Bjørvika 2022 - Ida Sofie Grimstad, Tone Hansen og Ida Gravdal Haldorsen

------------------------------------------------------------------------------

Administrasjon og styret 

Styret 

Ved årsmøtet i 2022 ble følgende styrerepresentanter valgt: 

 • Gitte Skilbred / Marketing and Communication Director på MUNCH 
 • Lene Kristin Veum / Senior rådgiver i DNB

En av stifterne av Bjørvikaforeningen - Leif Arne Røsnes var også innstilt for en tredje periode i styret, men gikk tragisk bort kort tid før årsmøtet. Valgkomiteen valgte å utsette valget av en eventuell 8. styrerepresentant.

Sittende styrerepresentanter: 

 • Styreleder Caroline Krefting / Investeringsdirektør i Carucel Eiendom (i barselpermisjon) 
 • Kjell Kalland / administrerende direktør i Hav Eiendom (nestleder og fungerende styreleder)
 • Merete Lie / Avdelingsdirektør på Deichman Bjørvika 
 • Gro Myking / Konserndirektør Kommunikasjon og Marked i KLP
 • Margrete Guthus / partner og nasjonal admin i Deloitte


Over sommeren kalte foreningen inn til en ekstraordinær generaforsamling for valg av den 8. styrerepresentanten. Innstillingen fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt og Ingrid Elisabeth Moe administrerende i Braathen Eiendom ble valgt inn. 

Administrasjonen 

Foreningen har siden 2020 hatt en fulltids daglig leder i Ida Gravdal Haldorsen. Ida meldte fra til styret i høst at hun skal ut i barselpermisjon fra slutten av mars til starten av desember 2023. Styret besluttet å sette ned en ansettelseskomité bestående av Margrete Guthus, Lene-Kristin Veum og styreleder Kjell Kalland. Foreningen lyste ut et vikariat fra mars til desember 2023. 

Foreningen opplevde god respons på utlysningen, med en bred søkermasse fra kultur, byutvikling, kommunikasjon og reiseliv. Vi er svært glade for at Kaia Nielsen Kjøs takket ja til stillingen og tiltrer 1. mars 2023. Kaia jobber i dag på Deichman Bjørvika og har en relevant og variert CV.

Kaia og Ida vil jobbe side-om-side i mars og i desember for optimal overlevering. 

Nye meldemmer

Året har gitt oss fire nye medlemmer. 

 


Røisland  & co med daglig leder Martine Røisland i spiss er et kompetansehus innenfor utvikling og salg av nye boliger i Oslo og Viken. 

De holder til i Dronning Eufemias gate 16 og har solgt mange av boligene i Bjørvika de siste 10 årene. Røisland & Co er den eneste aktøren i bransjen som har rendyrket og profesjonalisert nettopp markedsinnsikt som et eget forretningsområde.


PwC var en av de første aktørene til å flytte til Bjørvika i 2007. I dag holder de til i Bispevika - nærmere bestemt Dronning Eufemias gate 71. PwC er et ledende globalt kompetansehus som bidrar med kunnskap, innsikt og verdiskapning. I Norge har de 28 kontorer spredt over hele landet. 

Oslo Badstuforening


Oslo Badstueforening er en frivillig forening som driver badstuer i Oslo med hovedtyngde i Bjørvika.

Oslo Badstueforening ble dannet i 2016, av anarkister som gikk sammen med diplomater fra Utenriksdepartementets isbadeklubb. Det hele startet med badstuflåten Måken, som ble bygget av drivved funnet i Bjørvika. Siden den gang har populariteten til badstuer og isbad økt betraktelig.