Bjørvika

Prosjekt: Sommerjobb for ungdom i Bydel Gamle Oslo

I samarbeid med Tøyen Unlimited og bydelen har vi ansatt ungdommer for å bidra til stedsutviklingen i Bjørvika og på Grønland.

Befaring I Bjørvika Foto: Anja Bergersen
  • Prosjektnavn: Sommerprogrammet GXB
  • Varighet: Juni - august 2020
  • Oppsummering: Bjørvikaforeningen gikk sammen emd Tøyen Unlimited for å ansette 6 ungdom for å gi innsikt oss innsikt om bydelen - speiselt Bjørvika og Plakathuset på Grønland.
  • Samarbeidspartnere: Tøyen Unlimited og Plakathuset på Grønland - Anja Bergersen, Bydel Gamle Oslo - Lars Høgmo, Rikke Jørgensen og Frikk Hareide.
  • Bidragsytere: Leo Rygstad i Områdeløft indre oslo, Joakim Thorendal i Tøyen Trykk, og Mads Påsrud i Growlab.

Kort om bakgrunn

Under strategiområdet sosial bærekraft er det flere prosjekter i emming. Det vi vet er at ungdommer i Bydel Gamle Oslo trenger arbeidsplasser og deltidsjobber, nettverk og å bli kjent med Bjørvika. på vår side trenger Tøyen Unlimited og Bjørvikaforeningen innsikt fra beboere og besøkende på hvordan, hvorfor og hva de tenker om området Bjørvika og det nye plakathuset på Grønland - begge som er så nye.

I tillegg vet vi at samarbeid på tvers av mandat, sted og fokus er et viktig suksesskriterie for å løse dagens utforinger.

Om programmet

Basert på de behovene har Bjørvikaforeningen og Tøyen Unlimited laget et program for deltidsjobber for ungdom i seks uker sommeren 2020. Opplegget var 6-12 timer i uka.

Ungdommene ble lært opp i metodikken design thinking slik at de på vegne av oss innhentet innsikt i bydelen gjennom intervjuer hvor de kartla befolkningens behov. Målet var å lære de opp slik at de selv kan styre prosesser og svare på problemstillinger knyttet til byutvikling og hvordan å skape gode møteplasser i bydelen.

Ved å stadig ha nye arbeidssteder i bydelen får ungdommene anledning til å hilse på andre aktører som kan stimulere til økt nettverk og kjennskap til tilbud og muligheter.

Ved å bygge kompetanse innenfor innovasjon og sosialt entreprenørskap, vil ungdommene på sikt kunne bidra som endringsagenter og ressurspersoner i egne bedrifter og nærmiljø.

Sammen ønsker Bjørvikaforeningen og Tøyen Unlimited å være positive pådrivere for at ungdom får 1) jobberfaring, 2) referanser som igjen kan brukes i andre jobbsøknader, 3) læreverktøy de kan ta med seg tilbake på skolebenk eller i jobb.

Bilde av Ida Gravdal Haldorsen
Bilde av Anja Bergersen

Evaluering

Overordnet er Bjørvikaforeningen og Tøyen Unlimited svært fornøyd med programmet. Samarbeidet med BGO har fungert veldig godt, vi har vært veldig kostnadseffektive og vi opplever at det faglige opplegget har gitt de ansatte ny kompetanse og et større nettverk.

Vi fått god respons fra de som hadde sommerjobb hos oss. I evalueringen forteller de unisont at de hadde anbefalt programmet til andre. De kunne også tenke seg arbeid videre dersom det blir muligheter og rom for det.

“Ja, det har vært så lærerikt og jeg har fått masse erfaring jeg ikke hadde fra før. Denne jobben krever mye tenking og bruk av hjernen, og det er ikke de fleste ungdommer vant med så det blir unikt for de fleste ungdommer.” - deltager

De forteller også at de har lært nye ferdigheter, med spesielt trykk på at de nå ser andres behov tydeligere etter denne sommerjobben:

“Ja! Grunnen til det er at jeg har begynt å tenke på hvorfor folk sliter med det og det. Prøver å finne løsning. Og alt dette skjer i mens jeg går forbi en eller flere som har disse problemene. - Så DET er gøy!” - deltager

“Ja, jeg føler jeg tenker mer på andres behov enn mitt eget, men jeg husker fortsatt at mitt behov er like viktig.” - deltager

Et mål vi har vært at de ansatte skal bli endringsagenter for bydelen. Et tydelig eksempel på en positiv effekt av sommerprogrammet er at de også på et personlig plan tar i bruk mer av bydelen sin . Et eksempel på dette er at fire av de ansatte sier de i løpet av sommeren selv av oppsøkt Bjørvika med venner eller familie for å vise de området.

I tillegg har både Bjørvikaforeningen og Tøyen Unlimited fått en økt forståelse som følge av innsikten teamet har innhentet. Ved å kunne observere teamet prosessere den innsikten de hadde samlet inn i intervjuer og lytte til deres veúrderinger har vi også fått en økt forståelse for hvordan ungdommer ser på byutvikling, initiativ og bydelens utvikling. Vi har også fått økt forståelse for hvilke ønsker og behov vi kan ta tak i fremover i andre prosjekter.


Takk for et fantastisk samarbeid Anja, Lars, Rikke og Frikk.

Og en speisell takk til Leo Rygstad, Mads Pålsrud og Joakim Thorendal.

Foto av Anja Bergersen og Ida Gravdal Haldorsen.