Bjørvika

Støtte til å arrangementer og aktiviteter i Bjørvika 2023

Bjørvikaforeningen med medlemmer ønsker å støtte aktiviteter i nabolaget som skaper er raust og fremtidsrettet byliv i Bjørvika.

Ida Gravdal Haldorsen Viser På Kartet

Aktivitetsfondet er en pott med midler fra Bjørvikaforeningen og medlemsmassen som vil støtte gratis arrangementer og aktiviteter i Bjørvika. Dette er for arrangører som ønsker å ha ett eller flere gratis arrangement i Bjørvika innenfor 2023, som er med på å understøtte strategien og visjonen: at Bjørvika skal være en spydspiss innen fremtidsrettet og raust byliv. Strategiske områder vi arbeider etter er 1) sosial bærekraft, 2) deling og 3) land og vann.

Målet med fondet er å bidra til økt aktivitet og opplevelser i Bjørvika åpne for alle, gjennom hele året. Nye type aktiviteter som ikke er gjennomført i Bjørvika tidligere, og i ulike sesonger (særlig vinter), gjerne med lokal forankring, ønskes spesielt velkommen til å søke.

Totale midler i fondet i 2023: 100 000,-

Hvem kan søke?

Både organisasjoner og privatpersoner kan søke om å dekke kostnader knyttet til planlegging og gjennomføring av en aktiviteter som ikke på annen måte ville kunne være gjennomført uten støtte. Arrangementet og arrangør bør ikke ha som mål å gå med overskudd.

Det er ingen rammer for sum man kan søke på av midler, men med en begrenset pott ønsker vi å støtte flere, heller enn én aktivitet.

Kriterier og krav

Tildelingen skjer etter en skjønnsmessig vurdering fra foreningen. Det er flere aspekter vi er spesielt opptatt av som vi også vil at dere skal skrive om i søknaden.

1. Bærekraft

Arrangementet skal være så bærekraftig som mulig både på miljø og sosialt.

  • Vi forutsette at arrangementet kjenner til hvordan man jobber mot å lage utslippsfrie arrangementer - se veileder her.
  • På sosial bærekraft ønsker vi at arrangør skal realisere tiltak.
    • Sørge for at aktiviteten er tilrettelagt for alle - og at fremkommelighet og tilgjengelighet er ivaretatt.
    • Rekruttering: Dersom man skal ansette midlertidig crew eller annet er det ønskelig at det er lokale unge i BGO som ansettes.
    • Ivareta et mangfold av personer, uttrykk, meninger og bakgrunn både på og bak scenen.

2. Synlighet og begrepsbruk

Det er ønskelig at arrangementet knyttes til Bjørvika enten ved navn eller tydelig merking på annet vis. Eksempelvis: Bjørvika Kunstmarked, Bjørvika Loppis, PRIDE i Bjørvika, eller liknende.

3. Rapport og fullstendig regnskap

Det vil være krav om å sende regnskap for arrangementet og en rapport innen 6 uker etter gjennomføring.


Søknad må inneholde

– en god beskrivelse av ønsket aktivitet og teamet bak
– beskrivelse av hvordan dette bidrar til å levere på Bjørvikaforeningens visjon og strategiske områder
– fullstendig budsjett med spesifisering av hva midlene det søkes om skal brukes til
– liste opp eventuelle andre samarbeidspartnere og bidragsytere og kort hva de bidrar med,
– Årsregnskap og beretning for 2022
– Andre relevante opplysninger rundt arrangementet eventuelle andre søknadere i prosess og/eller tildelt.

Utbetaling

50% betales i forkant, 50% betales når tilstrekkelig dokumentasjon av gjennomført arrangement sendes inn.

Midlene vil deles ut løpende. Dersom potten ikke brukes opp legges resten i juleaktiviteter i Bjørvika.

Daglig leder veileder gjerne aktører som vurdere å søke. Ta kontakt på mail leder@bjorvikaforeningen.no eller per telefon 977 85 649.